SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Archív - Aktuality a komentáre

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

28.11.2019

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme že nás opustil nestor slovenského pekárstva, Emeritný Cechmajster Cechu pekárov a cukrárov Ing. Vojtech Szemes, CSc.

Posledná rozlúčka bude dňa 30.11.2019 o 10:00 hod. v obradnej sieni Martinského cintorína na Trnavskej ceste v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

O Ing. Vojtechovi Szemesovi, CSc. píše Slovenská živnostenská komora »

Odborný seminár na tému:
Duálne vzdelávanie - najlepšia cesta pre našu budúcnosť

4.11.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie na tému duálneho vzdelávania a možnostiach zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.
Seminár sa uskutoční dňa 8.11.2019 vo Veľkom Šariši, so začiatkom o 8.00 hod.
Registrovať sa môžete v termíne do 6.11.2019 mailom na kzkpresov@szk.sk.

Minimálna mzda bude rásť rýchlejšie, zákon schválil parlament

23.10.2019

Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola pred pár dňami schválená na úroveň 580 EUR. Jej zvyšovanie je každoročne predmetom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (pozn. SŽK je reprezentovaná v tomto vyjednávaní Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení - AZZZ). Zvyčajne k dohode nedošlo kvôli rôznym predstavám o navýšení, preto určilo jej výšku ministerstvo práce. V roku 2021 môže minimálna mzda dosiahnuť výšku 660 EUR.

Viac info »

Vyššia minimálna mzda mení aj príplatky za prácu

8.10.2019

S účinnosťou od 1. 1. 2020 bude zvýšená minimálna mzda na 580 EUR. V prepočte na hodinu ide o sadzbu 3,333 EUR.

Výška minimálnej mzdy sa mení v závislosti od stupňov náročnosti (1-6), ktoré sú odlíšené koeficientami. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ, správnosť kontroluje Inšpektorát práce SR. Zároveň je potrebné dodať, že určenie stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Na SZČO sa nevzťahuje. Charakteristika jednotlivých stupňov je k dispozícii v Zákonníku práce. Rozsah minimálnej mzdy sa teda pohybuje od 580 EUR, resp. 3,333 EUR/hod (stupeň 1) až po 1160 EUR, resp. 6,666 EUR/hod (stupeň 6).

Viac info »

Konferencia na tému: Koncepcia živnostenského centra

1.10.2019

Pozývame Vás na konferenciu k tvorbe živnostenských centier, ktoré tvoria základ odborného rozvoja živnostníkov v remeslách a odborných službách. Centrá v minulosti fungovali na regionálnej i cechovej úrovni, postupom času zanikli. Slovenská živnostenská komora pripravuje sériu podujatí ako by takéto centrá mohli byť obnovené a znovu prispeli k rozvoju živnostenského podnikania na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 10.-11.10.2019 v Martine, v rekonštruovanej budove bývalého Štátneho ústavu pre zveľadovanie živností.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete v termíne do 8.10.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Daň z príjmu sa pre vybrané subjekty znižuje na 15 %

27.9.2019

Zmenou zákona o dani z príjmov sa od roku 2020 znižuje daň pre podnikateľské subjekty s obratom do 100.000 EUR. Zníženie z 21 na 15 % sa dotkne živnostníkov aj právnických osôb, ktoré nepresiahnu uvedený obrat. Zároveň vzniká v daňovom poriadku nová kategória "mikrodaňovník", do ktorej budú patriť podnikateľské subjekty s výnosmi do výšky 49 790 EUR. Tejto kategórii sa zároveň uľahčí odpisovanie investícií.

Rodina môže živnostníkovi pomáhať bez hrozby pokút

17.9.2019

Zapojenie členov rodiny do aktivít v rodinnej firme môže byť aktívnejšie ako doteraz. Do parlamentu sa dostal návrh na zmenu zákona o nelegálnom zamestnávaní, na základe ktorého budú mať výnimky pri práci v rodinnej firme dieťa, súrodenec a manžel/manželka firmy. Tieto osoby budú môcť pracovať bez povinnosti zmluvy a Inšpektorát práce bude na to prihliadať s osobitným zreteľom. Zároveň, pri týchto osobách musí byť splnená podmienka, aby mali dôchodkové poistenie, v dôchodkovom veku alebo v postavení žiaka či študenta do 26 rokov veku.

Zvýšenie minimálnej mzdy najviac ohrozuje živnostníkov

9.9.2019

Nárast minimálnej mzdy spôsobí, podľa analýzy, priemerný ročný nárast nákladov podnikateľa o viac ako 1900 EUR.

Návrh vlády SR zvýšiť minimálnu mzdu zo súčasných 520 EUR na 580 EUR zasahuje všetky podnikateľské subjekty. Podľa analýzy Centra lepšej regulácie, ktoré testovalo vplyvy na firemný sektor, sa zvýšenie dotkne 55 300 subjektov, z toho takmer 28-tisíc živnostníkov.

Ako ďalej uvádza analýza, "zvýšenie objemu doplatkov do navrhovanej sumy minimálnej mzdy možno u dotknutých podnikateľov vrátane SZČO kvalifikovane odhadnúť na 6 628,8 tis. EUR mesačne (bez odvodov); v ročnom vyjadrení náklady na doplatky budú cca 79 545,6 tis. EUR a odvody do poistných fondov z tejto sumy 27 994,1 tis. EUR ročne."

Celkové zvýšenie nákladov možno odhadnúť na cca 107 539,7 tis. EUR ročne. V tomto kvalifikovanom odhade, ako spresňuje analýza, nie je zahrnuté zvýšenie doplatkov do nových sadzieb minimálnych mzdových nárokov z dôvodu absencie relevantných údajov o zaraďovaní zamestnancov do stupňov náročnosti, ktoré by umožnili kvantifikovať aj tieto vplyvy.

Z dôvodu zvýšenia sumy mesačnej minimálnej mzdy o 60 EUR sa zvýši hodinová minimálna mzda z 2,989 € na 3,333 €. Súčasne dôjde k zvýšeniu minimálnych sadzieb mzdových zvýhodnení, ktoré sa počítajú z ustanovenej sumy minimálnej mzdy v zmysle ustanovení Zákonníka práce – ide o mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, a tiež dôjde k zvýšeniu minimálnej sumy mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Odborný konzultačný workshop na tému: Certifikácia a akreditácia vzdelávania

16.8.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie k systému nastavenia kvality v akreditácii a certifikácii vzdelávacích programov a skúšok odbornej spôsobilosti. Súčasne prebehne aj diskusia o možnostiach širšieho zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 21.8.2019 v Trnave, so začiatkom o 10.00 hod.

Podujatie je otvorené pre všetkých členov SŽK. Registrovať sa môžete v termíne do 20.8.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Konferencia o aktívnom starnutí

9.8.2019
Konferencia o aktívnom starnutí

Pozývame Vás na odbornú konferenciu o rozvoji zručností pre ľudí vo veku 50+, ktorí majú záujem sa naďalej rozvíjať a vzdelávať. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci medzinárodného projektu SILVER a uskutoční sa 27. augusta 2019 v Bratislave. Pozvánku a registráciu nájdete na tejto stránke ».

Finančná stabilita živnostníkov sa zlepšuje

1.8.2019

Zatiaľ čo v roku 2010 nesplácali živnostníci viac ako 360 dní takmer 10 percent všetkých úverov, ktoré si vzali, v minulom roku toto číslo kleslo iba na 2,5 percenta.

Dlh domácností na Slovensku za poslednú dekádu výrazne vzrástol a v súčasnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Tempo zadlžovania sa slovenských domácností je v porovnaní s Európskou úniou (EÚ) nadpriemerné. To môže zhoršiť ich platobnú disciplínu v menej priaznivej fáze ekonomického cyklu, hoci domácnosti dlhodobo znižujú podiel svojich nesplácaných úverov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.

Viac info »

TATRA*EXPO 2019

11.4.2019
TATRA*EXPO 2019

Spoločnosť SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o. zo Spišskej Novej Vsi, poskytuje touto cestou všetkým členom SŽK túto voľnú vstupenku na podtatranské výstavné trhy TATRA EXPO v Poprade, ktoré sa konajú v dňoch 26. 4. – 28. 4. 2019. Stačí si túto priloženú vstupenku vytlačiť a použiť ju pri vstupe do športovej haly v Poprade.

Vytlačiť vstupenku »

Regionálna súťaž zručnosti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Aktualizované: 20.3.2019

Z PIATICH ÚČASTNÍKOV REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE 5 PÓDIOVÝCH UMIESTNENÍ - ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI Z SOŠ GEMERSKÁ 1 KOŠICE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI REPREZENTOVALI KRAJ NA REGIONÁLNEJ SÚŤAŽI ZRUČNOSTI V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ KOZMETIKE

Dňa 15.3.2019 štyri študentky a jeden študent Strednej odbornej školy na Gemerskej reprezentovali na 24. ročníku Regionálnej súťaže v kaderníckej a kozmetickej tvorbe v Spišskej Novej Vsi. Viac info »

Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice

15.2.2019

Dňa 08.02.2019 sa v Trebišove uskutočnilo Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice, ktorého sa mimo delegátov zúčastnila aj Magdaléna Haburová – čestná členka SŽK.

Delegáti zhodnotili činnosť a Krajskej zložky za rok 2018, hospodárenie Krajskej zložky a schválili rozpočet na rok 2019. Viac info »

4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy

10.11.2018

V dňoch 9. – 10. októbra 2018 sa v Žiline, v Hoteli Holiday Inn uskutočnilo 4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy. Program rokovania počas týchto dvoch dní bol bohatý. Po otvorení zasadnutia p. Žilákovou a následných príhovoroch, vrátane viceprimátora Žiliny pána Patrika Gromu, ktorý zhodnotil súčasný stav plnenia projektov z EŠIF fondov v týkajúcich sa mesta Žilina, nasledovalo schvaľovanie programu zasadnutia a zároveň nominácia a schvaľovanie overovateľa zápisnice. Celý článok »

Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

26.10.2018
Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

Cieľom realizácie inovačného ocenenia je predovšetkým zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych lídrov z radu mikropodnikov, malých a stredných podnikov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym produktom, riešeniam a projektom. Z tohto dôvodu sa môžu prihlásiť len mikropodniky, malé a stredné podniky zo Žilinského kraja, t. j. všetky subjekty, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ktorých obrat nie je väčší ako 50 mil. EUR a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP: 25% a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP. Viac info »

Ďakovný list

3.10.2018

Vážený pán Boháčik, dovoľte, aby som Vám v mene Hotelovej akadémie vyjadril svoje poďakovanie za finančnú pomoc, ktorú ste poskytli našej žiačke Jessice Oravcovej. Vďaka finančnej podpore môže žiačka zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať 5 týždňovú pracovnú stáž v nemeckom meste Leipzig. Prostredníctvom skúsenosti v zahraničí si rozžšíri vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú dôležité pre jej budúcu kariéru cukrárky. Celý dokument »

Stanovisko k návrhu minimálnej mzdy

13.9.2018

Slovenská živnostenská komora chápe úpravu minimálnej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Súhlasíme s pravidelným nárastom, ktorý ale nutne potrebuje transparentný mechanizmus výpočtu, ktorý sa opiera o potreby na trhu práce a rastu produktivity práce v jednotlivých produkčných odvetviach národného hospodárstva. Viac informácií »

Zmeny v duálnom vzdelávaní

28.6.2018

Národná rada SR schválila zmeny v duálnom vzdelávaní. Novela zákona o odbornom vzdelávaní reflektovala podnety z praxe, aby ho spravila atraktívnejší pre zamestnávateľov a školy. Tých má motivovať jednoduchší vstup a viac peňazí v systéme duálneho vzdelávania. Podrobnejšie sa dočítate v článku »

ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

20.6.2018
ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

Dňa 4. júna 2018 sa v Hoteli Holiday Inn v Žiline konalo ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM, ktoré organizovala agentúra SARIO v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Viac info »

Obchodovanie s ohrozenými druhmi chránenými dohovorom CITES

11.6.2018

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. V Slovenskej republike nadobudol účinnosť dňa 28. mája 1992 (v čase bývalej ČSFR). Slovenská republika prevzala záväzky Dohovoru neprerušene od 1. januára 1993. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi živočíchov a rastlín neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. Dohovor reguluje najmä obchod s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody, ale kontroluje aj obchod s umelo vypestovanými rastlinami alebo živočíchmi odchovanými v zajatí. Kontrola medzinárodného obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku exemplárov CITES. Tieto povolenia vydáva výkonný orgán CITES, ktorým je v Slovenskej republike Ministerstvo životného prostredia SR a kontrolujú ich colné orgány. Viac info »

DUÁLNE VZDELÁVANIE

1.6.2018

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA Vás pozývajú na odborný seminár DUÁLNE VZDELÁVANIE dňa 28.6.2018 (štvrtok) od 10.00 do 13.00 hod., registrácia od 9.30 hod. v ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 ŽILINA. Viac info »

EP4A Worskhop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

11.5.2018

V národnom výstavisku Agrokomplex Nitra, sa v dňoch 26.-27.apríla 2018 konala celoštátna prezentačná výstava „Mladý tvorca 2018“, ktorej cieľom je nielen podporiť stredoškolské vzdelávanie ale najmä systém duálneho vzdelávania a vytvorenie priestoru pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, malými strednými podnikmi ale aj zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Viac info »

Aktuálna ponuka učebných miest v duálnom vzdelávaní otvára žiakom množstvo príležitostí

7.2.2018

Voľba budúceho povolania vo väčšine prípadov nie je jednoduchá a vyžaduje si čas na zváženie viacerých možností. Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom systéme vzdelávania, ktorý spája vzdelávanie žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa. Viac info »

Manuál pre rodičov

6.12.2017

Milí rodičia, ak má Vaše školopovinné dieťa talent pre niektorý z druhov umenia a na budúci rok má záujem študovať na strednej škole, Slovenská živnostenská komora pre Vás pripravila užitočný manuál s prezentáciou stredných umeleckých škôl spadajúcich do jej pôsobnosti. Viac info »

Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

20.11.2017

Pozývame vás na podujatie pod názvom "NOVÝ KONCEPT Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach", ktoré sa bude konať dňa 23.novembra 2017 10.00–13.00, Galéria dizajnu Satelit, SCD Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Umelecký remeselník tvorí vlastnoručné unikáty

12.10.2017

Život v 21. storočí otvoril pre nás všetkých tzv. bránu do nekonečných možností. Dnes sa už môžeme dostať azda kamkoľvek. Môžeme sa spojiť s kýmkoľvek a objavovať neustále neobjaviteľné a človekom neprebádané miesta. Cieľavedomých, emancipovaných a skoro ničím nezastaviteľných je nás veľa. Viac info »

Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

29.9.2017
Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

V súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o SŽK, Článkom 12.1.1 platného Štatútu SŽK a schváleným uznesením Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory č. 57-17 sa dňa 20. septembra 2017 v Banskej Bystrici na Hornej 13 konalo Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica, ktoré bolo uznášaniaschopné. Jedným z bodov programu bola aj voľba do orgánov Slovenskej živnostenskej komory, na základe ktorej bol za predsedu Krajskej zložky komory jednomyseľne zvolený JUDr. Tomáš Suchý, za členov Predstavenstva KZK okrem neho aj Mgr. Lukáš Piliar, Mgr. Róbert Mizerák, Iveta Launová a Zuzana Murtinová, za členov.. Viac info »

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

18.8.2017

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta. Viac info »

Podnikajme v zahraničí

8.8.2017

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vypracováva týždenne prehľad hospodárskych aktualít zo zahraničia, ktorý zverejňuje aj na portáli „Podnikajme v zahraničí“. V prípade, že chcete nahlásiť adresu na zasielanie, pošlite e-mail na adresu bizinfo@mzv.sk.

Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017
Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli ASTRA v Bratislave konalo už 23. Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, ktorí si ako každý rok v tomto období okrem iného vypočuli správu o činnosti SŽK v roku 2016 prednesenú jej predsedníčkou Mgr. Danielou Jaslovskou, na konci ktorej oboznámila delegátov aj s niekoľkými návrhmi úprav Štatútu SŽK odporučených ZD SŽK na schválenie Predstavenstvom SŽK.

Viac info »

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017

V podvečer pred konaním Zhromaždenia delegátov SŽK, teda 18. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva SŽK, ktorého sa zúčastnili všetci jeho členovia a ktoré otvorila a viedla predsedníčka SŽK Mgr. Daniela Jaslovská. Na zasadnutí sa predovšetkým preberala príprava a organizačné zabezpečenie nasledujúceho Zhromaždenia delegátov SŽK, boli navrhnuté a prerokované úpravy Štatútu SŽK, ktoré budú prednesené delegátom ZD SŽK. Taktiež boli potvrdené a schválené nové nominácie do pracovných skupín a výborov Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, niektorých ministerstiev či iných štátnych inštitúcií.

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

Predsedníčka SŽK informovala členov P-SŽK, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyhovel prihláške Slovenskej živnostenskej komory a zapísal dňa 29. 3. 2017 do registra logo SŽK ako ochrannú známku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

8.8.2017

Slovenská živnostenská komora (ďalej len „SŽK“) ako subjekt zriadený zákonom č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore podniká v zmysle živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Žilina, odborom živnostenského podnikania. V rámci svojej podnikateľskej činnosti SŽK požiadala o zápis individuálnej ochrannej známky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý vyhovel prihláške SŽK o zápis ochrannej známky a dňa 29. 3. 2017 zapísal kombinovanú ochrannú známku pod číslom 244675 v znení „SŽK“ v nižšie uvedenom grafickom zobrazení:

Logo SŽK

V prípade Vášho záujmu o používanie loga SŽK pri bežnom styku s verejnosťou a Vašimi partnermi je potrebné, aby ste o schválenie užívania loga SŽK písomne požiadali Predstavenstvo SŽK zaslaním na adresu Úradu komory uvedenú v kontaktoch.

Dôrazne preto upozorňujeme, že používanie uvedeného loga v akejkoľvek forme (elektronická, tlačová, a pod.) bez schválenia Predstavenstvom SŽK je neprípustné.

V prípade neoprávneného používania loga SŽK bude Predstavenstvo SŽK nútené využiť všetky dostupné právne kroky k odstráneniu stavu protiprávneho používania loga SŽK.

Úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy

21.7.2017

Do elektronickej poradne Sociálnej poisťovne bola dňa 22. júna 2017 doručená žiadosť vo veci uplatnenia nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy. Prečítajte si stanovisko sociálnej poisťovne k predmetnej veci.

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Viac info »

Novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

13.4.2017

radi by sme Vás informovali, že 1.2.2017 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Podľa nej každý podnikateľ, ktorý chce byť dodávateľom alebo obchodným partnerom štátu sa musí zaregistrovať v osobitnom registri partnerov verejného sektora cez oprávnenú osobu, ktorou je aj advokát.

Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora. K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 60 úspešných zápisov do registra partnerov verejného sektora vykonaných našou kanceláriou. Viac info »

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE INTERBEAUTY TROPHY 2017

13.2.2017

Dňa 10. februára 2017 sa konala celoštátna súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike – INTERBEAUTY TROPHY 2017 - počas 32. medzinárodného veĺtrhu kozmetiky Interbeauty v areáli Incheba Expo Bratislava.

Viac info »

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka